เจ้าของโครงการที่ไม่ได้ควบคุมการก่อสร้าง ต้องรับผิดในคดีละเมิดด้วยหรือไม่

 

เจ้าของโครงการที่ไม่ได้ควบคุมการก่อสร้าง ต้องรับผิดในคดีละเมิดด้วยหรือไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2427/2537

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ก่อสร้างอาคารใบหยกทาวเวอร์ซึ่งอยู่ติดกับอาคารของโจทก์โดยประมาทเลินเล่อทำให้อาคารของโจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย

จำเลยให้การว่า การก่อสร้างอาคารใบหยกทาวเวอร์ของจำเลยจำเลยได้ว่าจ้างบริษัทไชน่าธนาพัฒน์ จำกัด เป็นผู้ก่อสร้างจำเลยไม่ได้ก่อสร้างอาคารเองจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์จำนวน 600,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้จำเลยจะเป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างอาคารใบหยกทาวเวอร์ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ควบคุมและสั่งการในการก่อสร้างเพราะได้ว่าจ้างบริษัทไชน่าธนาพัฒน์ จำกัด เป็นผู้ก่อสร้างและบริษัท พี.เอ็ม.ไอ. จำกัด เป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นตามแบบโดยความเรียบร้อย เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง โจทก์จะต้องไปเรียกร้องเอาค่าเสียหายจากผู้ก่อสร้าง ไม่ใช่จากจำเลย เพราะจำเลยไม่ได้ทำละเมิดต่อโจทก์

พิพากษายืน

สรุป

จำเลยเป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างอาคาร แต่จำเลยไม่ได้ควบคุมและสั่งการในการก่อสร้าง เพราะได้ว่าจ้างให้บุคคลอื่นเป็นผู้ก่อสร้างและควบคุมดูแลการก่อสร้าง เมื่อความเสียหายเกิดจากการก่อสร้าง โจทก์จะต้องไปเรียกร้องเอาค่าเสียหายจากผู้ก่อสร้างไม่ใช่จากจำเลย เพราะจำเลยไม่ได้ทำละเมิดต่อโจทก์