รวมคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจคดีรับเหมาก่อสร้าง

รวมคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจคดีรับเหมาก่อสร้าง

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่านวันนี้ ทีมงานทนายวิศวะโดยทนายสมยศ ไชยผล หัวหน้าสำนักงานจะมาขออธิบายเกี่ยวกับ ในกรณีที่มีการว่าจ้างก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างบ้าน หรือก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ น่าจะมีปัญหาที่พบบ่อยๆๆ เช่น  ทำผิดแบบ  ทำล่าช้า

หากเกิดกรณีผู้รับเหมาทิ้งงาน ผู้ว่าจ้างก็ต้องมีหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญา และต้องจ้างผู้รับเหมารายอื่นเข้ามาทำงานต่อ   ซึ่งทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้น  ก็มีสิทธิฟ้องเรียกร้องเอากับผู้รับเหมารายเดิม

แต่หากเป็นกรณีผิดแบบ ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขให้เรียบร้อยตามหลักการวิศวกรรมการก่อสร้าง กล่าวคือ หากไม่มีความรู้ด้านก่อสร้างเห็รควรว่าควรจ้างวิศวควบคุมอาคาร

หากเป็นกรณีทำงานล่าช้า ต้องพิจารณาเหตุผลแห่งการล่าช้านั้น  เป็นเพราะเหตุใด  เป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่  เป็นเหตุยกเว้นในสัญญาหรือไม่  อาจเป็นเหตุให้บอกเลิกสัญญาได้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีการก่อสร้าง

๑.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เรื่อง จ้างทำของ

๒.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ ๒๕๒๒

๓. ฯลฯ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ

การเลิกสัญญาก่อสร้าง

เมื่อมีการผิดสัญญา แม้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ได้ก็ตาม คู่สัญญาฝ่ายนั้นอาจไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาก็ได้  แต่มีสิทธิฟ้องบังคับให้ปฎิบัติตามสัญญาได้ ตาม มาตรา ๒๑๓ วรรค ๑  และเรียกค่าเสียหายได้ ตามมาตรา ๒๑๓  วรรคท้าย (ฎ.๖๗๐๕/๒๕๔๑)

แต่ถ้าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแล้วจะบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามมูลหนี้อีกไม่ได้ คงเรียกได้แต่ค่าเสียหาย (ฎ.๒๕๖๘/๒๕๒๑ , ๙๘๒/๒๕๑๓ (ป) )

กรณีตกลงกันให้เลิกสัญญาโดยไม่มีสิทธิ แม้คู่สัญญาอีกฝ่ายจะไม่ได้โต้แย้งคัดค้าน การบอกเลิกสัญญาก็ไม่ทำให้สัญญาเลิกกัน ( ฎ.๔๗๖๕/๒๕๔๙ )

เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วถอนไม่ได้ (ฎ.๑๙๐๐/๒๕๔๒ )

การบอกเลิกสัญญา ตามมาตรา ๓๘๗

กรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายไม่ชำระหนี้ อีกฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญาได้ ต้องบอกกล่าวให้อีกฝ่ายชำระหนี้ภายในระยะเวลาพอสมควรก่อน จะบอกเลิกสัญญาในทันทีไม่ได้

แม้การเลิกสัญญาไม่ชอบด้วย มาตรา ๓๘๗ แต่การที่ต่างฝ่ายต่างบอกสัญญา ถือว่าต่างฝ่ายต่างสมัครใจเลิกสัญญากันโดยปริยาย (ฎ.๒๕๖๙/๒๕๕๖ )

การบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๓๘๘

กรณีที่กำหนดเวลาชำระหนี้ภายในเวลาที่กำหนด หากอีกฝ่ายไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลากำหนดซึงเป็นสาระสำคัญ อีกฝ่ายบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าว (ฎ.๒๗๙๑/๒๕๒๔ )

ผลการบอกเลิกสัญญา

เมื่อได้บอกเลิกสัญญาโดยชอบแล้ว  จะมีผลตามมาตรา ๓๙๑  กล่าวคือคู่สัญญาแต่ละฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะเดิม

ผู้ว่าจ้างต้องชดใช้ค่าก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างทำไปแล้ว จะให้ผู้รับจ้างรื้องานที่ทำไปแล้วไม่ได้  (ฎ.๑๗๕/๒๕๒๑ ,๓๓๒๒/๒๕๒๘ )

ข้อตกลงสละสิทธิค่าแห่งการงานมีผลบังคับได้ (ฎ.๒๑๖๕/๒๕๕๖ )

การกำหนดค่าของงานที่ต้องชดใช้แก่กัน ต้องพิจารณาจากมูลค่าของงานที่ทำให้ตามความเป็นจริง จะยึดเอาค่างานที่ต้องชำระตามงวดงานในสัญญาเป็นมาหลักเกณฑ์อีกไม่ได้ เพราะในสัญญาอาจกำหนดที่ไม่ใช่ค่าของงานลงไปด้วย ( ฎ.๗๖๑๘/๒๕๕๒ )

เมื่อบอกสัญญาโดยชอบ สิทธิและหน้าที่ตามสัญญา ซึ่งเป็นอันสิ้นสุดลงไป คู่สัญญาจะฟ้องร้องบังคับให้ปฎิบัติตามสัญญาอีกไม่ได้ (ฎ.๕๓๖๓/๒๕๔๕ ,๒๔๓๑/๒๕๕๒ )

ถ้าต้องใช้เงินคืนให้แก่กันให้บวกดอกเบี้ย  หากไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ในสัญญา ให้คิดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕๐ ต่อปี มาตรา ๓๙๑ วรรค ๒  มาตรา ๗ ( ฎ.๑๓๗๘/๒๕๔๖ )

เมื่อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้อีก ตามมาตรา ๓๙๑ วรรค ๔  กล่าวคือ ไม่ลบล้างความรับผิดที่ลูกหนี้ได้ก่อขึ้นจากการที่ลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ ( ฎ.๒๙๕๖/๒๕๔๘ )

 

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายวิศวะ

โทรโทร 086-807-5928

อ่านบทความเพิ่มเติม https://www.englawyers.com/