ยอมรับมอบงานและจ่ายค่าจ้างโดยไม่โต้แย้งว่าชำรุดบกพร่องฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่

ยอมรับมอบงานและจ่ายค่าจ้างโดยไม่โต้แย้งว่าชำรุดบกพร่องฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่