บทลงโทษเจ้าของห้องชุดที่ไม่ชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

บทลงโทษเจ้าของห้องชุดที่ไม่ชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

เจ้าของร่วมหรือ เจ้าของห้องชุดแต่ละห้องชุดต้องชำระค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๔ ภายในเวลา ที่กำหนด คือ

ภายในเวลาตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๑๘ ภายในเวลาที่กำหนดังกล่าว ก็จะมีบทลงโทษดังนี้

๑.กรณีค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางไม่ถึง 5 เดือน ก็ต้องเสียเงินเพิ่ม ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๒ ต่อปีของจำนวนเงินที่ค้างชำระโดยไม่คิดทบต้น ซึ่งอัตรา ดังกล่าวจะต้องกำหนดไว้ในข้อบังคับนั้นด้วย

๒. กรณีที่เจ้าของร่วมหรือเจ้าของห้องชุดค้างชำระค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๑๘ ตั้งแต่ 5 เดือนขึ้นไป จะต้องถูกลงโทษดังนี้

(๑) ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกิน

ร้อยละ ๒๐ ต่อปี

(๒) อาจถูกระงับการให้บริการส่วนรวม (๓) อาจถูกระงับการใช้ทรัพย์ส่วนกลาง (๔) ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ เฉพาะเงินที่ต้องเสียเพิ่มในอัตราดังกล่าว และอาจถูกระงับการให้บริการ ส่วนรวมหรือการใช้ทรัพย์ส่วนกลางตามที่กล่าวมาแล้วนั้นต้องระบุไว้ในข้อบังคับด้วย มิฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะบังคับได้

อนึ่ง เงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๒ ต่อปีก็ดี ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ต่อปี ก็ดี จะต้องระบุหรือกำหนดไว้ในข้อบังคับนั้นด้วย และเงินเพิ่มดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็น ค่าใช้จ่ายตามความในมาตรา ๑๘ หมายความว่าเงินเพิ่มดังกล่าวนั้นไม่ใช่เบื้อปรับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๗๙ ดังนั้น ศาลไม่มีอำนาจที่จะลด เงินเพิ่มดังกล่าวลงตามมาตรา ๓๘๓

๓. เจ้าของห้องชุดที่ค้างชำระค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๑๘/๑ นอกจากจะถูก ลงโทษตามที่กล่าวมาแล้ว ยังมีบทลงโทษตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง และตามมาตรา ๔๑ โดยกฎหมายถือว่าในกรณีดังกล่าวมีผลดังนี้

(๑) ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง บัญญัติลงโทษเจ้าของห้องชุดที่ค้าง ค่าใช้จ่ายมาตรา ๑๘ โดยในกรณีที่เจ้าของห้องชุดจะขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุด เจ้าพนักงานที่ดินก็จะไม่ดำเนินการให้ เว้นแต่เจ้าของห้องชุด นั้นจะมีหนังสือรับรองจากนิติบุคคลอาคารชุดแห่งนั้นมาแสดงว่า ตนมิได้ค้างชำระหนี้ ตามมาตรา ๑๘

(๒) ตามมาตรา ๔๑ นิติบุคคลอาคารชุดแห่งนั้นเป็นบุริมสิทธิ์เหนือ สังหาริมทรัพย์ของเจ้าของห้องชุด และมีบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์ส่วนบุคคลของเจ้าของ ห้องชุดนั้น หมายความว่า มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้เหนือทรัพย์สินของเจ้าของห้องชุดซึ่ง เป็นลูกหนี้ค้างชำระค่าใช้จ่าย ตามมาตรา ๑๔ ในฐานะเป็นเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิ์ คือ จะได้ รับชำระหนี้จากทรัพย์สินของเจ้าของห้องชุดนั้นก่อนเจ้าหนี้อื่น ๆ

  • มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายวิศวะ

    โทร 086-807-5928

    อ่านบทความเพิ่มเติม https://www.englawyers.com/