จ้างก่อสร้างบ้านไม่มีสัญญา ฟ้องร้องคดีได้หรือไม่

จ้างก่อสร้างบ้านไม่มีสัญญา ฟ้องร้องคดีได้หรือไม่

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่านวันนี้ ทีมงานทนายวิศวะโดยทนายสมยศ ไชยผล หัวหน้าสำนักงานจะมาขออธิบายเกี่ยวกับจ้างก่อสร้างบ้านไม่มีสัญญา ฟ้องร้องคดีได้หรือไม่

 

การจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง แต่ผู้รับเหมาก่อสร้างผิดแบบแปลน ส่งมอบล่าช้า  ถึงแม้ข้อตกลงมิได้ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ก็สามารถฟ้องร้องคดีได้

เนื่องจากสัญญาก่อสร้างจ้างบ้านมีลักษณะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จ และมีข้อตกลงจะให้สินจ้างหรือค่าตอบแทนแห่งผลสำเร็จนั้น  คือเป็นสัญญาจ้างทำของทั้งสิ้น  กฎหมายกำหนดไว้ว่าไม่ต้องทำเป็นหนังสือก็สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้

ทั้งนี้ เมื่อมีความชำรุดบกพร่อง ไม่ตรงตามแบบที่ตกลงกันไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ให้ผู้รับจ้างแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญา แต่ผู้รับเหมาก่อสร้างละเลยไม่ได้แก้ไข กรณีนี้ก็สามารถฟ้องร้องให้ผู้รับเหมาก่อสร้างชดใช้ค่าเสียหายต่างๆๆได้ ไม่จำต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ แต่อย่างใดก็สามารถนำพยานบุคคลเข้าสืบได้

 

ผลการบอกเลิกสัญญา

เมื่อได้บอกเลิกสัญญาโดยชอบแล้ว  จะมีผลตามมาตรา ๓๙๑  กล่าวคือคู่สัญญาแต่ละฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะเดิม

ผู้ว่าจ้างต้องชดใช้ค่าก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างทำไปแล้ว จะให้ผู้รับจ้างรื้องานที่ทำไปแล้วไม่ได้  (ฎ.๑๗๕/๒๕๒๑ ,๓๓๒๒/๒๕๒๘ )

ข้อตกลงสละสิทธิค่าแห่งการงานมีผลบังคับได้ (ฎ.๒๑๖๕/๒๕๕๖ )

การกำหนดค่าของงานที่ต้องชดใช้แก่กัน ต้องพิจารณาจากมูลค่าของงานที่ทำให้ตามความเป็นจริง จะยึดเอาค่างานที่ต้องชำระตามงวดงานในสัญญาเป็นมาหลักเกณฑ์อีกไม่ได้ เพราะในสัญญาอาจกำหนดที่ไม่ใช่ค่าของงานลงไปด้วย ( ฎ.๗๖๑๘/๒๕๕๒ )

เมื่อบอกสัญญาโดยชอบ สิทธิและหน้าที่ตามสัญญา ซึ่งเป็นอันสิ้นสุดลงไป คู่สัญญาจะฟ้องร้องบังคับให้ปฎิบัติตามสัญญาอีกไม่ได้ (ฎ.๕๓๖๓/๒๕๔๕ ,๒๔๓๑/๒๕๕๒ )

ถ้าต้องใช้เงินคืนให้แก่กันให้บวกดอกเบี้ย  หากไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ในสัญญา ให้คิดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕๐ ต่อปี มาตรา ๓๙๑ วรรค ๒  มาตรา ๗ ( ฎ.๑๓๗๘/๒๕๔๖ )

เมื่อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้อีก ตามมาตรา ๓๙๑ วรรค ๔  กล่าวคือ ไม่ลบล้างความรับผิดที่ลูกหนี้ได้ก่อขึ้นจากการที่ลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ ( ฎ.๒๙๕๖/๒๕๔๘ )

 

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายวิศวะ

โทรโทร 086-807-5928