ความรับผิดในงานชำรุดบกพร่อง ของงานก่อสร้าง ศาลฎีกา วางหลักไว้อย่างไร

ความรับผิดในงานชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง ศาลฎีกาวางหลักไว้อย่างไร

ผู้รับจ้างต้องรับผิดในงานที่ชำรุดบกพร่องหรือฝ่าฝืนข้อสัญญา ระหว่างการทำงานก่อนส่งมอบ

มาตรา ๕๔๔ บัญญัติว่า “ถ้าในระหว่างเวลาที่ทำการอยู่นั้นเป็นวิสัยจะคาด หมายล่วงหน้าได้แน่นอนว่า การที่ทำนั้นจะสำเร็จอย่างบกพร่องหรือจะเป็นไปในทาง

อันฝ่าฝืนข้อสัญญาเพราะความผิดของผู้รับจ้างไซร้ ผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างแก้ไข สิ่งที่บกพร่องให้คืนดี หรือทำการให้เป็นไปตามสัญญาภายในเวลาอันสมควรซึ่งกำหนดให้

ในคำบอกกล่าวนั้นก็ได้ ถ้าและคลาดกำหนดนั้นไป ท่านว่าผู้ว่าจ้างชอบที่จะเอาการนั้น ให้บุคคลภายนอกซ่อมแซมหรือทำต่อไปได้ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสี่ยงต่อความเสียหายและ ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น”

การที่กฎหมายให้สิทธิแก่ผู้ว่าจ้างที่จะบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างกระทำการแก้ไขสิ่งที่ บกพร่องให้คืนดี หรือทำการให้เป็นไปตามสัญญานั้น ก็เพราะหากผู้รับจ้างยังคงทำไป

ผล สุดทำยงานที่ว่าจ้างก็จะออกมาบกพร่อง แทนที่ผู้ว่าจ้างจะต้องรอคอยเวลาให้มีการส่งมอบ ก่อนก็จะสายเกินไปที่จะแก้ไข และจะทำให้เสียค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น

เงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างจะมีสิทธิบอกกล่าวแก่ผู้รับจ้างเช่นนี้ได้ ก็คือ

๑. ในระหว่างเวลาที่ทำการอยู่นั้นเป็นวิสัยจะคาดหมายล่วงหน้าได้แน่นอนว่า งานนั้นจะออกมาบกพร่อง และผู้คาดหมายในที่นี้ก็น่าจะเป็นผู้ว่าจ้าง การคาดหมายของ ผู้ว่าจ้างจะต้องแน่นอน ไม่ใช่ไม่แน่ใจหรือเลื่อนลอยปราศจากมูลฐาน

๒. การที่ทำนั้นจะสำเร็จอย่างบกพร่อง หรือจะเป็นไปในทางอันฝ่าฝืนข้อสัญญา การที่ทำนั้นจะสำเร็จหรือจะเป็นไปในทางอันฝ่าฝืนข้อสัญญา เพราะความ ผิดของผู้รับจ้าง ซึ่งก็น่าจะหมายความว่าไม่ใช่เพราะความผิดของผู้ว่าจ้างเอง

  • มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายวิศวะ

    โทร 086-807-5928

    อ่านบทความเพิ่มเติม https://www.englawyers.com/