กรณีสั่งซื้อของหรือสินค้า ผ่านทางออนไลน์ แต่ไม่ได้รับสินค้า ผู้ขายของออนไลน์ มีความผิดหรือไม่ ?

กรณีสั่งซื้อของหรือสินค้า ผ่านทางออนไลน์ แต่ไม่ได้รับสินค้า ผู้ขายของออนไลน์ มีความผิดหรือไม่ ?

บทกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนี้ คือ

ประมวลกฎหมายอาญา

 

มาตรา ๓๔๑  ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา  ๓๔๓  ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๓๔๑ ได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในวรคแรก ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา ๓๔๒ อนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดด้วย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท

 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

มาตรา ๑๔ (๑ )โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา

 

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นตัวอย่างให้ศึกษา ดังต่อไปนี้ คือ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๖๘๗/๒๕๖๓

ผู้ขายลงข้อมูลภาพถ่ายสินค้าและข้อความโฆษณาประกาศขายสินค้าทางออนไลน์ อันเป็นข้อมูลที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์โดยการนำข้อความ ข้อมูล คำสั่ง หรือชุดคำสั่งอันเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์อันอาจประมวลผลได้ รวมถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยผ่านทางแอปพลิเคชัน #ซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นช่องทางสาธารณะที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ #มีความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย ผู้อื่นหรือประชาชน มีโทษจำคุก ๕ ปี ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา ๑๔ (๑)

 

#ทั้งนี้ผู้ขายไม่มีเจตนาที่จะขายสินค้าที่ลงโฆษณาไว้ ตั้งแต่แรกการลงโฆษณาประกาศขายสินค้าดังกล่าวจึงเป็นเพียงกลอุบายหลอกลวงให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้สั่งซื้อที่ได้อ่านและพบเห็นข้อความดังกล่าวหลงเชื่อข้อความหลอกลวงโฆษณาประกาศขายสินค้าว่าเป็นความจริง จึงได้ติดต่อสั่งซื้อสินค้า และส่งเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขาย #เมื่อผู้ขายได้เอาเงินค่าสินค้าดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ของผู้ขายโดยทุจริต ทั้งที่ไม่มีสินค้าจะส่งมอบให้แก่ผู้สั่งซื้อแต่อย่างใด มีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน มีโทษจำคุก ๕ ปี ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๓

 

ดังนั้นพอสรุปได้ว่า สั่งซื้อของหรือสินค้า ผ่านทางออนไลน์ แต่ไม่ได้รับสินค้า ผู้ขายของออนไลน์  มีความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ และความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน