เตรียมเอกสารอย่างไร ก่อนไปขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมาย

เตรียมเอกสารอย่างไร ก่อนไปขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมาย

สำหรับผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านไว้สำหรับอยู่อาศัยหรืออาคารต่างๆ นั้น การขออนุญาตก่อสร้างเป็นขั้นตอนอย่างหนึ่งที่กฎหมายบังคับไว้อย่างเคร่งครัดให้ต้องปฏิบัติตาม ไม่ควรปล่อยปละละเลย หากมีการตรวจสอบย้อนหลังขึ้นมาอาจจะต้องรับโทษทางกฎหมายได้เนื่องจากกฎหมายเล็งเห็นถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารต่างๆ เพราะหากมีการก่อสร้างอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมก็อาจก่อให้เกิดอันตรายกับทั้งตนเองและบุคคลทั่วไปด้วย เช่น หากอาคารเกิดถล่มพังทลายลงมาเนื่องจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบจากภาครัฐว่าการก่อสร้างอาคารต่างๆ ได้มาตรฐานถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งไม่ก่อใหเกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่เจ้าของที่ดินข้างเคียง กฎหมายจึงบังคับให้การก่อสร้างอารคารและบ้านจะต้องมีการขออนุญาตก่อสร้างไว้โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้

หลักฐานทั่วไปที่ต้องเตรียมในการขออนุญาตกับสำนักงานเขตพื้นที่ที่ต้องการก่อสร้าง

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน

2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน

3.แบบก่อสร้างแผนผังและรายการประกอบแบบ

4.สำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิในที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง

5.กรณีเป็นนิติบุคคลขออนุญาตต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนด้วย

หลักฐานเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างโดยเฉพาะ

1.หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน(กรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน)

2.หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดผนัง(กรณีที่ต้องใช้ผนังร่วมกัน)

3.หนังสือยินยอมให้ปลุกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน(กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง)

4.หนังสือรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม รวมทั้งสำเนาบัตรของผู้ประกอบวิชาชีพนั้นๆ

5.รายการคำนวณ(กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่ หรืออาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ)

6.แบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านพักอาศัย

7.หนังสือแสดงว่าคณะกรรมการการควบคุมการจัดสรรที่ดินพิจารณาให้ความเห็นชอบ

8.แผนผังโครงการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตแล้ว(กรณีอาคารเข้าข่ายการจัดสรรที่ดิน)

9.เตรียมแบบและใบอนุญาตเดิมที่ได้รับสำนักงานเขตพื้นที่ที่ต้องการก่อสร้าง(กรณีดัดแปลงอาคาร, ต่อเติมหรือต่ออายุใบอนุญาต)

ขั้นตอนในการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

1.ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน จำนวน 5 ชุด พร้อมกับคำขอ อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร และวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ต้องแนบรายการคำนวณ จำนวน 1 ชุด

2.เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณ (ถ้ามี) ถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตได้

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

-ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท

-ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท

-ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท

-ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท

-ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท

-ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท

 

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายวิศวะ

โทร 086-807-5928

อ่านบทความเพิ่มเติม https://www.englawyers.com/