เจ้าของร่วม เจ้าของห้องชุด ตามกฎหมายศาลตีความว่าอย่างไร

เจ้าของร่วม เจ้าของห้องชุด ตามกฎหมายศาลตีความว่าอย่างไร

เจ้าของร่วม” หมายความว่า เจ้าของห้องชุดในอาคารชุดแต่ละ อาคารชุด

[๑๑] ความหมายของคำว่า “เจ้าของร่วม” หมายถึง เจ้าของห้องชุดแต่ละห้อง ในอาคารชุดโดยพระราชบัญญัติอาคารชุดกำหนดให้เรียกเจ้าของห้องชุดในอาคารชุด ว่า “เจ้าของร่วม” เพราะต้องการให้มีความหมายแตกต่างจากคำว่า “เจ้าของร่วม” ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพราะระบบกรรมสิทธิ์รวมตามกฎหมายอาคารชุดนี้ มีลักษณะแตกต่างกับระบบกรรมสิทธิ์รวมในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังกล่าวมาแล้ว ดังนั้น ในบทมาตราใดเมื่อกล่าวถึงคำว่า “เจ้าของร่วม” ก็ให้พึงเข้าใจ ว่าหมายถึงเจ้าของห้องชุดแต่ละห้องชุดนั่นเอง ดังจะเห็นได้ว่าคำนี้มีปรากฏอยู่ใน มาตรา ๑๘ ว่าด้วยบทบัญญัติกำหนดให้เจ้าของร่วมหรือเจ้าของห้องชุดต้องร่วมกันออก ค่าใช้จ่ายสำหรับทรัพย์ส่วนกลาง เป็นต้น และยังมีปรากฏอยู่ในมาตราอื่น ๆ อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม คำว่า “เจ้าของรวม” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็อาจจะนำมาใช้กับพระราชบัญญัติอาคารชุดได้ในกรณีที่บุคคลตั้งแต่ ๒ คน ร่วมกันถือ กรรมสิทธิ์ห้องชุดห้องเดียว ในกรณีเช่นนั้น ก็ยังต้องใช้หลักกรรมสิทธิ์รวมตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพียงแต่เจ้าของรวมจะขอให้แบ่งแยกกรรมสิทธิ์ห้องชุดนั้น ไม่ได้ เพราะกรรมสิทธิ์ห้องชุดไม่สามารถที่จะแยกหรือแบ่งกันอย่างเช่นกรณีโฉนดที่ จะเทียบได้ว่ากรรมสิทธิ์ในห้องชุดก็เหมือนกับการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในบ้านหนึ่งหลัง ซึ่งไม่สามารถที่จะแบ่งแยกบ้านหลังนั้นได้ การแบ่งต้องกระทำโดยวิธีขายทอดตลาด ห้องชุดแล้วนำเงินมาแบ่งตามส่วน

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายวิศวะ

โทร 086-807-5928

อ่านบทความเพิ่มเติม https://www.englawyers.com/