ถูกผู้รับเหมาโกง เตรียมพยานหลักฐานอะไรบ้างในการฟ้องคดี

ถูกผู้รับเหมาโกง เตรียมพยานหลักฐานอะไรบ้างในการฟ้องคดี

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้กับบทความแรกทีมงานทนายวิศวะ จะมาแนะนำท่านเกี่ยวกับกรณีท่านสร้างบ้านหรือถูกผู้รับเหมาโกง

ท่านจะมีวิธีการจัดการกับผู้รับเหมาอย่างไรบ้าง กรณีที่ถูกผู้รับเหมาโกง ทิ้งงาน หรือไม่รับผิดชอบความเสียหาย เราต้องเตรียมพยานหลักฐานใดบ้าง

เชิญอ่านได้เลยครับ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในการรับเหมาก่อสร้าง

สัญญารับเหมาก่อสร้างเป็นสัญญาจ้างทำของอย่างหนึ่งอันมีลักษระสำคัญคือเป็นสัญญาต่างตอบแทนกล่าวคือ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดจนสำเร็จให้แก่ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างต้อง ให้สินจ้างเพื่อผลงานนั้น ทั้งนี้สินจ้างอาจจะเป็นเงินตราหรือทรัพย์สินอย่างอื่นก็ได้ตามแต่จะตกลงกัน และเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบ สัญญาจ้างทำของเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาตกลงกัน แม้ได้ตกลงกันด้วยวาจาก็สามารถ ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ โดยไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใด และประการที่สำคัญที่สุดคือสัญญาจ้างทำของเป็นสัญญาที่มุ่งถึงผลสำเร็จของงานที่ทำเป็นสำคัญวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างทำของ คือ ผลสำเร็จของงาน มิได้ต้องการ เฉพาะแต่แรงงานของผู้รับจ้างเท่านั้น ดังเช่น การจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างก็ต้องการให้สร้างบ้านแก่ตนให้เสร็จเรียบร้อยตามที่ได้ตกลงกันไว้ ดังนั้นหากผู้รับเหมาทิ้งงาน หรือรับงานไปแล้วไม่ยอมดำเนินการให้แล้วเสร็จ หรือไม่ได้ทำตามแบบการก่อสร้างตามที่ได้ตกลงกันไว้ ก็ย่อมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างทำของซึ่งอาจจะต้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไปกับผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยในการดำเนินคดีกับผู้รับเหมาก่อสร้างนั้นควรจะมีพยานหลักฐานเบื้องต้นเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการทางกฎหมายต่อไปดังนี้

กรณีที่ผู้รับเหมาโกง เราต้องเตรียมพยานหลักฐานใดบ้าง

  1. สัญญาจ้าง แม้ว่าสัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้างจะเป็นสัญญาจ้างทำของอย่างหนึ่งซึ่งตามกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบเอาไว้ แม้ได้ตกลงกันด้วยวาจาก็สามารถ ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ แต่หากมีการทำสัญญาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็จะทำให้ง่ายต่อการพิสูจน์ว่าได้มีการแสดงเจตนาตกลงทำสัญญาระหว่างกันจริง รวมทั้งยังทำให้เห็นถึงข้อตกลงต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นแบบในการก่อสร้าง หรือสเปคต่างๆ ก็จะทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าได้มีการตกลงไว้อย่างไรแล้วผู้รับเหมาได้ปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องตามแบบที่ตกลงกันหรือไม่ อีกทั้งยังทำให้เห็นถึงวันที่ทำสัญญาเพื่อดูเรื่องกำหนดอายุความ และกำหนดเวลาที่ให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามสัญญาด้วย
  2. หลักฐานการจ่ายเงิน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสลิปการโอนเงินหรือเช็คก็ได้ เพื่อเป็นหลักฐานในการเรียกเงินคืนหากเป็นกรณีที่ต้องมีการเลิกสัญญาเพราะฝ่ายผู้รับเหมาทำผิดสัญญาตามที่ตกลงไว้จะได้ทราบว่ามีการชำระเงินไปแล้วเป็นจำนวนเท่าใดเพื่อจะได้เรียกคืน

3.ภาพถ่ายแสดงการก่อสร้างที่ผิดแบบ นอกจากจะนำมาใช้เพื่อเป็นหลักหลักฐานในการพิสูจน์ว่าฝ่ายผู้รับเหมากระทำผิดสัญญาตามที่กำหนดไว้แล้วยังมีประโยชน์ในด้านของการให้ผู้รับเหมารายใหม่หรือวิศวกรช่วยประเมินความเสียหายรวมทั้งหากต้องมีการรื้อถอนก็จะได้ทราบไดว่าต้องรื้อถอนอะไรมากน้อยเพียงใด

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายวิศวะ

โทร 086-8075928