การต่อเติมโรงรถหน้าบ้านทาวน์เฮ้าส์ ทำได้หรือไม่ต้องขออนุญาตหรือไม่

การต่อเติมโรงรถหน้าบ้านทาวน์เฮ้าส์ ทำได้หรือไม่ต้องขออนุญาตหรือไม่

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่านวันนี้ ทีมงานทนายวิศวะโดยทนายสมยศ ไชยผล หัวหน้าสำนักงานจะมาขออธิบายเกี่ยวกับ การต่อเติมโรงรถหน้าบ้านทาวน์เฮ้าส์ ทำได้หรือไม่ต้องขออนุญาตหรือไม่ ซึ่งมีหลักการอย่างไร

 

ในกรณีที่เจ้าของบ้านทาวน์เฮ้าส์ต้องการจะสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถในบ้านโดยมีลักษณะเป็นโครงหลังคาเหล็กที่มีการนำเสามาเป็นตัวรับโครงหลังคาเอาไว้ในบริเวณที่จอดรถในบ้านซึ่งเสาตั้งอยู่ภายในบ้านของเราเองนั้น ตามกฎหมายแล้วสามารถทำได้หรือไม่ หรือต้องขออนุญาตในการก่อสร้างหรือไม่ หากเจ้าของบ้านที่อยู่ติดกันไม่ยินยอมหรือต้องการให้เว้นระยะตามกฎหมายจะต้องทำอย่างไรบ้าง จะมีข้อพิจารณาดังนี้

1.ในกรณีของบ้านทาวน์เฮ้าส์ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ.2543 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อ 50 (1) นั้น กำหนดให้ ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร แต่เนื่องจากเสาที่ไว้สำหรับรับโครงหลังคานั้นไม่ใช้ผนังจึงสามารถตั้งในที่ดินของเราได้โดยไม่จำต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินกว่า 2 เมตร จึงสามารถหลังคาต่อเติมให้คุลมบริเวณที่จอดรถภายในบ้านทาวน์เฮ้าส์ได้

2.ต่อมามีกฎกระทรวงฉบับที่ 68 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้เพิ่มนิยาคำว่า ““แนวอาคาร” หมายความว่า แนวผนัง เสา หรือบันไดที่อยู่ด้านนอกสุดของอาคาร ยกเว้นบันไดหนีไฟภายนอกอาคารที่มีลักษณะโปร่ง” ดังนั้น เสาจึงถือเป็นแนวอาคารตามนิยามดังกล่าว ในการตั้งเสาเพื่อรับโครงหลังคาที่ต้องการต่อเติมจึงต้องเว้นระยะตามตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ.2543 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อ 50 (1) ด้วย เว้นแต่จะได้รับความยินยอมมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้น จึงจะเว้นระยะไว้เพียง 50 เซนติเมตรได้

3.อย่างไรก็ดี ตามตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ.2543 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อ 33 (1) กำหนดให้อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร ซึ่งโดยปกติแล้วหมู่บ้านทาวน์เฮ้าส์จะมีการเว้นพื้นที่ว่างไว้ 30 ส่วนพอดีแล้วจึงทำให้ผู้ที่ซื้อบ้านไปนั้นไม่สามารถต่อเติมบ้านได้อีก ดังนั้นตามกฎหมายแล้วการต่อเติมโรงรถหน้าบ้านทาวน์เฮ้าส์จึงไม่สามารถทำได้ตามกฎหมายเพราะจะทำให้อาคารอยู่อาศัยหรือบ้านทาวน์เฮ้าส์นั้นไม่เหลือการเว้นที่ว่างไว้ตามข้อ 33 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ.2543 และไม่อาขออนุญาตต่อเติมบ้านดังกล่าวตามกฎหมายได้

สรุป แม้จะไม่มีกฎกระทรวงฉบับที่ 68 พ.ศ. 2563 ก็ไม่สามารถสร้างโครงหลังคาบริเวณโรงจอดรถหน้าบ้านทาวน์เฮ้าส์ได้ตามกฎหมายตามข้อ 33 (1) ของกฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ.2543

สรุปต้องขออนุญาต

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายวิศวะ

โทร 086